مهمترین سوال از خودتان

آیا تا به حال پاسخ تمام پرسشهایتان را یافته اید؟

پاسخ تمامی سوالات ما درون خود ماست.

ژاله علیپور شما را دعوت می کند ویدیوی مهمترین سوال از خودتان را تماشا کنید.

کلید آرامش و شاد زیستن

در زندگی هرگز نگران اتفاقاتی که دنیا را تغییر می دهند نباشید. بدانید هر اتفاقی که برای شما شادی یا غم به همراه می آورد، موقتی است. شما قرار نیست که برای همیشه و تا پایان زندگی خود در این وضعیت بمانید. 

اجازه بدهید تک تک سلول های بدنتان لحظه لحظه های زندگی را حس کنند.

شک کنید کلید شادی و آرامش همین است.