پادکست‌های دیدارِجان

در این تمامی پادکست‌های تاکنون منتشر شده پادکست برنامه روانشناسی و عرفانی دیدارجان به تهیه‌کنندگی ژاله علیپور را می‌توانید بشنوید و دانلود کنید.

ناملیک رادیو جوان

اپیزود ۱ دیدارجان

راز شاد زیستن

اپیزود ۲ دیدارجان

خواب فکر

اپیزود ۳ دیدارجان

تعصب

اپیزود ۴ دیدارجان

پذیرش

اپیزود ۵ دیدارجان

ایگو و نفس

اپیزود ۶ دیدارجان

نفس و من

اپیزود ۷ دیدارجان

رنج کشیدن

اپیزود ۸ دیدارجان

معنای زندگی

اپیزود ۹ دیدارجان

افکار روزانه

اپیزود ۱۰ دیدارجان

لحظه حال

اپیزود ۱۱ دیدارجان

رضایت درونی

اپیزود ۱۲ دیدارجان

زمان حال

اپیزود ۱۳ دیدارجان

درون و بیرون

اپیزود ۱۴ دیدارجان

جهان هستی

اپیزود ۱۵ دیدارجان

فضای درون

اپیزود ۱۶ دیدارجان

شمس و مولانا

اپیزود ۱۷ دیدارجان

انرژی حیات

اپیزود ۱۸ دیدارجان

چیستی مغز

اپیزود ۱۹ دیدارجان

شناخت مغز

اپیزود ۲۰ دیدارجان

پیدایش ایگو

اپیزود ۲۱ دیدارجان

آرامش روان

اپیزود ۲۲ دیدارجان

مثبت نگری

اپیزود ۲۳ دیدارجان

واژه‌های زندگی

اپیزود ۲۴ دیدارجان

تاثیر افکار

اپیزود ۲۵ دیدارجان

هم‌هویت شدن

اپیزود ۲۶ دیدارجان

عشق و عقل

اپیزود ۲۷ دیدارجان

دوستی با خود

اپیزود ۲۸ دیدارجان

خودخواهی

اپیزود ۲۹ دیدارجان

عزت نفس

اپیزود ۳۰ دیدارجان

خوددوستی

اپیزود ۳۱ دیدارجان

خودشناسی

اپیزود ۳۲ دیدارجان

عدم

اپیزود ۳۳ دیدارجان

فضای عدم

اپیزود ۳۴ دیدارجان

پاندمی کرونا

اپیزود ۳۵ دیدارجان

اپیزود ۳۶ دیدارجان

انرژی

اپیزود ۳۷ دیدارجان

دیدگاه زندگی

اپیزود ۳۸ دیدارجان

اپیزود ۳۹ دیدارجان

فضای عدم

اپیزود ۴۰ دیدارجان

رهایی ذهن

اپیزود ۴۱ دیدارجان

بیماری

اپیزود ۴۲ دیدارجان

هشیاری-آگاهی

اپیزود ۴۳ دیدارجان

روشن ضمیری

اپیزود ۴۴ دیدارجان

ارتباط قدرت‌ها

اپیزود ۴۵ دیدارجان

اهمیت بخشش

اپیزود ۴۶ دیدارجان

محدوده امن